Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 30/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 38695,8 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 815,6 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 366,6 triệu kWh

- Nhiệt điện than 275,0 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 62,1 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 28,0 triệu kWh

- Điện mặt trời 63,4 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

33761,8

35309,8

Thủy điện

11276,0

18062,7

Nhiệt điện than

10230,2

12115,3

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2107

3227

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1706,7

870,6

ĐMT trang trại

5027,1

0

ĐMT mái nhà

3099,6

0

Nhập khẩu điện

254,6

973,3

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,7

60,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 31/08/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3963