I. Khái quát về Đảng bộ Tập đoàn

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

1. Chức năng, nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (gọi tắt là Đảng uỷ Tập đoàn) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn tập đoàn nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tập đoàn, xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng uỷ Tập đoàn có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Thường trực Đảng ủy:

- Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN

- Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN

- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ: Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn

3. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên

Tính đến hết quý II/2020, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 21 tổ chức Đảng trực thuộc với tổng số 3.965 đảng viên.

II. Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Ban chấp hành:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 
 

1

Dương Quang Thành

Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐTV EVN

 

2

Trần Đình Nhân

Phó Bí thư Đảng ủy; Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVN

 

3

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

 
4 Đặng Huy Cường Ủy viên BTV Đảng ủy; Thành viên Hội đồng thành viên EVN  

5

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVN

6

Nguyễn Tài Anh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN

 

7

Ngô Sơn Hải

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN

 
8 Vũ Huy Toàn Ủy viên BTV Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Kiểm tra - Thanh tra EVN  
9 Trịnh Mai Phương Ủy viên BTV Đảng ủy; Trưởng ban Truyền thông EVN  

10

Trần Việt Anh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN

 
11 Cao Quang Quỳnh Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên Hội đồng thành viên EVN  
12 Võ Quang Lâm Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc EVN  

13

Nguyễn Xuân Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc EVN

 

14

Phạm Hồng Phương

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc EVN

 

15

Bùi Công Luận

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng EVN

 

16

Võ Hồng Lĩnh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán EVN

 
17 Cao Đạt Khoa Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN  

18

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN - HĐTV EVN

 

19

Phạm Thị Thúy Hà

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Quản lý đấu thầu EVN

 

20

Hồ Anh Tuấn

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kế hoạch EVN

 

21

Đỗ Đức Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

22

Nguyễn Tiến Khoa

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1

 

23

Nguyễn Tuấn Tùng

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

 

24

Nguyễn Đức Ninh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

 

25

Nguyễn Danh Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện

 

26

Khương Thế Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La

 

27

Đoàn Tiến Cường

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy

 

28

Võ Tấn Nhẫn

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An

 

29

Mai Tống Giang

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

 

30

Bùi Phương Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Điện 1

 
31 Tạ Trung Kiên Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình  
32 Phạm Văn Vương Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình  
33 Phan Đình Hòa Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa EVN  
 
2. Ban Thường vụ: 
 

Đ/c Dương Quang Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN

 

Đ/c Trần Đình Nhân

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN

 

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

Đ/c Đặng Huy Cường

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN 

 

 

Đ/c Nguyễn Đức Cường

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN 

Đ/c Nguyễn Tài Anh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc EVN

 

Đ/c Ngô Sơn Hải

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc EVN

Đ/c Vũ Huy Toàn

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm tra - Thanh tra EVN

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Trịnh Mai Phương

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN

Đ/c Trần Việt Anh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN

   

3. Danh sách các tổ chức Đảng trực thuộc:

TT

                 Tên Tổ chức Đảng

1

Đảng bộ

Cơ quan Tập đoàn

2

Đảng bộ

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

3

Đảng bộ

Công ty Thuỷ điện Hoà Bình 

4

Đảng bộ

Công ty Thuỷ điện Ialy 

5

Đảng bộ

Công ty Thuỷ điện Trị An

6

Đảng bộ

Công ty Mua bán điện 

7

Đảng bộ

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 

8

Đảng bộ

Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia 

9

Chi bộ

Trung tâm Thông tin Điện lực 

10

Đảng bộ

Công ty Viễn thông ĐL & CNTT

11

Đảng bộ

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN

12

Đảng bộ

Công ty Thủy điện Sơn La

13

Đảng bộ

Công ty Phát triển Thuỷ điện Sê San

14

Đảng bộ

Tổng công ty Phát điện 1

15

Đảng bộ

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản chát

16

Đảng bộ

Ban QLDA điện 1 

17

Đảng bộ

Ban QLDA điện 2 

18

Đảng bộ

Ban QLDA điện 3 

19

Đảng bộ

Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN

20

Đảng bộ

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

21 Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình
 

Đ/c Dương Quang Thành

Chủ tịch Hội đồng thành viên

 

Đ/c Trần Đình Nhân

Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVN

 

Đ/c Mai Quốc Hội

Thành viên

Hội đồng thành viên

Đ/c Đặng Huy Cường

Thành viên

Hội đồng thành viên

Đ/c Cao Quang Quỳnh

Thành viên

Hội đồng thành viên

Đ/c Nguyễn Đức Cường

Thành viên

Hội đồng thành viên

 

Đ/c Trần Đình Nhân

Tổng giám đốc EVN

 

Đ/c Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám đốc EVN

Đ/c Võ Quang Lâm

Phó Tổng giám đốc EVN

Đ/c Nguyễn Tài Anh

Phó Tổng giám đốc EVN

Đ/c Phạm Hồng Phương

Phó Tổng giám đốc EVN

 

Đ/c Nguyễn Xuân Nam

Phó Tổng giám đốc EVN

 

Đ/c Đinh Kim Cương

Kiểm soát viên Nhà nước Phụ trách

Đ/c Đoàn Thị Thanh Bình

Kiểm soát viên Nhà nước

 

Chức năng

- Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế;

- Giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc ngành.

b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

c. Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của ngành và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách ngành:

- Nghiên cứu tham gia với bộ, ngành, các ban của Đảng, đoàn thể Trung ương và đề xuất với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNVCLĐ trong ngành.

- Nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác cho người lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế; tham gia cải cách hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.

- Đại diện cho đoàn viên và CNVCLĐ thương lượng ký thoả ước lao động tập thể với hiệp hội ngành nghề hoặc của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong ngành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách thuộc ngành, nghề; tham gia các hội đồng của ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ; kiến nghị với cơ quan nhà nước bổ sung, sửa đổi và giải quyết những chế độ, chính sách ngành, nghề đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, nghề và lợi ích người lao động.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý hướng dẫn, tổ chức các hình thức thi đua yêu nước theo đặc điểm ngành; tổ chức các hoạt động xã hội.

d. Nghiên cứu đề xuất với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống công đoàn ngành; hướng dẫn chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

đ. Hướng dẫn chỉ đạo công đoàn tổng công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc:

- Nghiên cứu, cụ thể hoá triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nghị quyết đại hội công đoàn ngành trung ương.

- Tổ chức các hình thức tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đại hội công nhân, viên chức hoặc hội nghị người lao động; xây dựng và ký thoả ước lao động tập thể.

- Tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ nâng cao trình độ nghề nghiệp, thông tin về pháp luật, chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo đặc điểm ngành.

e. Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo để hướng dẫn các công đoàn cơ sở của ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

f. Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

Ông Khuất Quang Mậu

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

Ông Đỗ Đức Hùng

Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Bà Nguyễn Kim Thanh

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ông Lương Bá Thanh

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Website

Khối nguồn điện

1

Công ty Thuỷ điện Hoà Bình

Số 428, đường Hòa Bình, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

0218 3852043 

0218 3854155

http://www.thuydienhoabinh.vn/

2

Công ty Thuỷ điện Ialy

Số 727 Phạm Văn Đồng - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai

(0269) 2222008

(0269) 3866470

http://ialyhpc.vn/

3

Công ty Thuỷ điện Trị An

Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

(0251) 2217939 

 (0251) 3861257

 

4

Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang

403 Trường Chinh, Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

0207 3980929

0207 3980919

http://tuyenquanghpc.com.vn

5

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

114 Lê Duẩn, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai

(0269) 3514118

(0269) 2222369 

(0269) 3877279

http://sesanhpc.vn/

6

Công ty Thủy điện Sơn La

Số 56 Đường Lò Văn Giá, P Chiềng Lề, Tp Sơn La, Tỉnh Sơn La

0212 2240030; 0212 2211132

0212 3751106

http://sonlahpc.com.vn/

7

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, thị trấn Than Uyên, huyên Than Uyên, tỉnh Lai Châu

0213 2489565 

0213 3783579 

http://hqbc.vn/

8

Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1

Tầng 8, tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 

0246 6941001

0246 6941002

 

9

Ban Quản lý dự án Thủy điện 4

114 Đường Lê Duẩn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

0259 2222565 

0259 3874880

 

10

Ban Quản lý dự án Thủy điện 5

25 Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đaklak

02500 3955584

   

11

Ban Quản lý dự án Thủy điện 6

25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Q1, TP. Hồ Chí Minh

0282 2100423 

0283 8206776

 

12

Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La

Tầng 6, tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội & Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

0246 6941110

024 66941110

 

13

Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

     

14

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận

0252 3703701

   

15

Ban QLDA điện 1 

Số 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

     

16

Ban QLDA điện 2

Số 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

     

17

Ban QLDA điện 3

Số 25 Thạch Thị Thanh, Tân Định, 1, Hồ Chí Minh

     

18

Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận

Đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

     

19

Ban QLDA Nhiệt điện 2

Nhà Điều hành khu Kinh tế Hòn La, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

0232 3901 901

   

Khối dịch vụ ngành Điện và dịch vụ khác

20

Công ty Mua bán điện

Tầng 12 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

024 22218219

024 22218214

http://eptc.com.vn/

21

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Tầng 11 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

024 39276180

024 39276178

http://www.nldc.evn.vn/

22

Trung tâm Thông tin Điện lực

Tầng 15 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

0246 6946700

0243 7725192

 

23

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin

Tầng 16 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

0242 2225210

0242 2225211

http://evnit.vn/

24

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN

Số 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

0246 6946654

0243 7162789

http://evncti.vn/

25

Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN

Số 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

     

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Website

Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV)

1

Tổng công ty Phát điện 1

Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

024 6694 1234 

024 6694 1345

http://evngenco1.com.vn

2

Tổng công ty Phát điện 2

Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Tp Cần Thơ

029 2246 1507

029 2222 7446

http://evngenco2.vn/

3

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 2222 6666

024 2220 4445

http://www.npt.com.vn

4

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

024 22100664

024 38244033

http://npc.com.vn/

5

Tổng công ty Điện lực miền Trung

393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

023 6222 1028

023 6362 5071

http://www.cpc.vn

6

Tổng công ty Điện lực miền Nam

72 Hai Bà Trưng, P Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM

028 3822 1605

028 3822 1751

http://www.evnspc.vn/

7

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

69 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 2220 0898

024 2220 0899

http://evnhanoi.vn/

8

Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Số 35 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Q1, Tp HCM

028 2220 1177

028 2220 1155

http://www.hcmpc.com.vn

9 Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức Km 9, Xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 028 2215 8280 028 3896 6958 

http://www.thuductpc.com.vn/

Công ty do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc nắm quyền chi phối khác

1

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP

Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Q.2, TP. HCM

028 3636 7449

 

https://www.genco3.com/

 

2

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

024 3883 3779

024 3883 3113

http://eemc.com.vn/

 

3

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

024 3854 4270

024 3854 1208

http://www.pecc1.com.vn/

 

4

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2

32 Ngô Thời Nhậm, P7, Q3, Tp HCM

028 2221 6468

028 2221 0408

http://pecc2.com

 

5

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, Quận 3, Tp HCM

028 2221 1169

028 3930 7938

http://www.pecc3.com.vn/

 

6

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4

11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hoà

058 3563 999

058 3824 208

http://www.pecc4.vn

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Website

Khối nguồn điện

1

Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3

T15, Tháp Vincom, 191 Bà Triệu, thành phố Hà Nội

043 974832

043 9748321

 

Khối kinh doanh khác

1 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực Tầng 14,15 & 16 Tháp B, tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 042 2229999 042 2221999

http://www.evnfc.vn/

 

Ngày 3/10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 959/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 25/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 240/QĐ-EVN về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư vốn.

Ngày 29/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 275/QĐ-EVN về việc thành lập Ban An toàn.

Ngày 23/4/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN về việc hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đảng ủy) với các ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt nam (Cơ quan EVN) có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 

1. Văn phòng

Tham mưu giúp Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị.

2. Ban Tổ chức và Nhân sự

Tham mưu giúp Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương, y tế, chế độ bảo hộ lao động, thi đua và khen thưởng.

3. Ban Kế hoạch

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kế hoạch hàng năm, dài hạn, quy hoạch và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác thống kê kết quả hoạt động của EVN.

4. Ban Tài chính Kế toán

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán của EVN.

5. Ban Kiểm tra - Thanh tra

Tham mưu giúp Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: Thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ; bảo vệ bí mật Nhà nước và EVN; công tác quốc phòng.

6. Ban Pháp chế

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác pháp chế trong EVN, những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của EVN; bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của EVN.

7. Ban Truyền thông

Tham mưu giúp Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thống của EVN.

8. Ban Quan hệ quốc tế

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoạch định chiến lược, quản lý, điều hành công tác quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài, hợp tác với các đối tác nước ngoài và các quan hệ quốc tế khác.

9. Ban Kỹ thuật - Sản xuất

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, vận hành, sửa chữa nguồn điện và lưới điện, công tác quản lý vật tư cho sản xuất kinh doanh của EVN và các vấn đề kỹ thuật có liên quan trong công tác hoạch định chiến lược khoa học công nghệ và phát triển hệ thống điện của EVN.

10. Ban Thị trường điện

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác vận hành thị trường điện và tham gia thị trường điện của EVN, các hoạt động mua điện của các đơn vị trong và ngoài EVN.

11. Ban Kinh doanh

 Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh doanh điện năng của EVN.

12. Ban Khoa học công nghệ và Môi trường

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường, tiêu chuẩn hoá, quản lý chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN.

13. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, vận hành, kinh doanh và chiến lược phát triển viễn thông và công nghệ thông tin của EVN

14. Ban Quản lý đầu tư

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch các dự án đầu tư, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình và công tác giám sát đầu tư.

15. Ban Quản lý xây dựng

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện và các dự án khác của EVN từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

16. Ban Quản lý đấu thầu

Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư mới, mua sắm phục vụ sửa chữa lớn, sản xuất kinh doanh (trừ mua nhiên liệu).

17. Ban Quản lý đầu tư vốn

Tham mưu cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và người đại diện phần vốn góp của EVN tại doanh nghiệp (Người đại diện); công tác cổ phần hóa của EVN

18. Ban An toàn

Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác an toàn - bảo hộ lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).