Đ/c Đinh Quang Tri

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Tập đoàn

 

Đ/c Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn


 

Đ/c Nguyễn Tài Anh

 Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Đ/c Võ Quang Lâm

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Nam

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

 

Đ/c Dương Quang Thành

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN

 

 

Đ/c Phạm Mạnh Thắng

Thành viên Hội đồng thành viên

 

Đ/c Đào Hiếu

Thành viên Hội đồng thành viên

Đ/c Mai Quốc Hội

Thành viên Hội đồng thành viên

 

 

Đ/c Đặng Huy Cường

Thành viên Hội đồng thành viên

 

I. Khái quát về Đảng bộ Tập đoàn

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

1. Chức năng, nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (gọi tắt là Đảng uỷ Tập đoàn) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn tập đoàn nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tập đoàn, xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng uỷ Tập đoàn có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ có 8 đồng chí, Thường trực Đảng ủy có 2 đồng chí.

- Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN

- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ: Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn

3. Các ban của Đảng uỷ Tập đoàn

Đảng uỷ có 4 Ban tham mưu, giúp việc gồm:

- Uỷ ban Kiểm tra:      Đ/c Đào Hiếu - Chủ nhiệm

- Ban Tổ chức:           Đ/c Lê Quang Long - Trưởng ban

- Ban Tuyên giáo:       Đ/c Lương Bá Thanh - Trưởng ban

- Văn phòng:               Đ/c Lương Bá Thanh - Chánh Văn phòng

4. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên

Tính đến ngày 15/6/2018, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 22 tổ chức Đảng trực thuộc (20 đảng bộ cơ sở và 02 chi bộ cơ sở) với tổng số 3.610 đảng viên sinh hoạt trong 298 chi bộ, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

II. Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Ban chấp hành gồm 26 đồng chí:

1

Đồng chí Dương Quang Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN

2

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

3

Đồng chí Đào Hiếu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, Thành viên HĐTV EVN

4

Đồng chí Mai Quốc Hội

Thành viên HĐTV EVN

5

Đồng chí Khuất Quang Mậu

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

6

Đồng chí Đinh Quang Tri

Phó Tổng giám đốc EVN

7

Đồng chí Nguyễn Cường Lâm

Phó Tổng giám đốc EVN

8

Đồng chí Nguyễn Tài Anh

Phó Tổng giám đốc EVN

9

Đồng chí Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám đốc EVN

10

Đồng chí Võ Quang Lâm

Phó Tổng giám đốc EVN

11

Đồng chí Đặng Phan Tường

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

12

Đồng chí Lê Quang Long

Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN

13

Đồng chí Lương Bá Thanh

Chánh Văn phòng Đảng ủy EVN

14

Đồng chí Nguyễn Xuân Nam

Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán EVN

15

Đồng chí Phạm Văn Thuận

Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVN

16

Đồng chí Cao Đạt Khoa

Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN

17

Đồng chí Cao Quang Quỳnh

Trưởng Ban Tổng hợp HĐTV EVN

18

Đồng chí Vũ Huy Toàn

Trưởng Ban Thanh tra Bảo vệ  EVN

19

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên

Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN

20

Đồng chí Nguyễn Văn Minh

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình

21

Đồng chí Hoàng Trọng Nam

Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La

22

Đồng chí Phạm Hồng Phương

Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La

23

Đồng chí Nguyễn Đức Cường

Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

24

Đồng chí Nguyễn Danh Sơn

Giám đốc Công ty Mua bán điện

25

Đồng chí Võ Tấn Nhẫn

Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An

26

Đồng chí Vũ Xuân Khu

Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

 
 
2. Ban Thường vụ: Hiện có 8 đồng chí
 

Đ/c Dương Quang Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN

 

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

 

 

Đ/c Đào Hiếu

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy EVN, 

Thành viên HĐTV EVN

 

Đ/c Đinh Quang Tri

Phó Tổng giám đốc EVN

Đ/c Khuất Quang Mậu

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

 

Đ/c Đặng Phan Tường

Chủ tịch HĐTV EVNNPT

Đ/c Lê Quang Long

Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN

 

Đ/c Lương Bá Thanh

Chánh Văn phòng Đảng ủy EVN

3. Danh sách các tổ chức Đảng trực thuộc:

1

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn

2

Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

3

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Hoà Bình

4

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Sơn La

5

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Ialy

6

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Trị An

7

Đảng bộ Công ty phát triển Thủy điện Sê San

8

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

9

Đảng bộ Công ty Mua bán điện

10

Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

11

Đảng bộ Ban QLDA Nhà máy Thuỷ điện Sơn La

12

Đảng bộ Ban QLDA Thuỷ điện 1

13

Đảng bộ Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận

14

Đảng bộ Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh tòa nhà EVN

15

Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

16

Đảng bộ Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin

17

Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực

18

Chi bộ Ban QLDA Nhiệt điện 2

19 Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1
20 Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng -  Bản Chát
21 Đảng bộ Ban Quản lý dự án Thủy điện 5
22 Đảng bộ Ban Quản lý dự án Thủy điện 6

Theo Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2014), cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của EVN gồm:

- Hội đồng Thành viên EVN

- Tổng giám đốc EVN

- Các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng

- Bộ máy giúp việc của EVN

 

Chức năng

- Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế;

- Giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc ngành.

b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

c. Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của ngành và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách ngành:

- Nghiên cứu tham gia với bộ, ngành, các ban của Đảng, đoàn thể Trung ương và đề xuất với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNVCLĐ trong ngành.

- Nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác cho người lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế; tham gia cải cách hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.

- Đại diện cho đoàn viên và CNVCLĐ thương lượng ký thoả ước lao động tập thể với hiệp hội ngành nghề hoặc của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong ngành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách thuộc ngành, nghề; tham gia các hội đồng của ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ; kiến nghị với cơ quan nhà nước bổ sung, sửa đổi và giải quyết những chế độ, chính sách ngành, nghề đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, nghề và lợi ích người lao động.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý hướng dẫn, tổ chức các hình thức thi đua yêu nước theo đặc điểm ngành; tổ chức các hoạt động xã hội.

d. Nghiên cứu đề xuất với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống công đoàn ngành; hướng dẫn chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

đ. Hướng dẫn chỉ đạo công đoàn tổng công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc:

- Nghiên cứu, cụ thể hoá triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nghị quyết đại hội công đoàn ngành trung ương.

- Tổ chức các hình thức tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đại hội công nhân, viên chức hoặc hội nghị người lao động; xây dựng và ký thoả ước lao động tập thể.

- Tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ nâng cao trình độ nghề nghiệp, thông tin về pháp luật, chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo đặc điểm ngành.

e. Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo để hướng dẫn các công đoàn cơ sở của ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

f. Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

Ông Khuất Quang Mậu

Uỷ viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

Ông Đỗ Đức Hùng

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

Bà Nguyễn Kim Thanh

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Website

Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV)

1

Tổng công ty Phát điện 1

Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

0466941324 

04.669.41.345

http://evngenco1.com.vn

 

2

Tổng công ty Phát điện 2

Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Tp Cần Thơ

0710 2461507

0710 2227446

0710 2227447

http://evngenco2.vn/

 

3

Tổng công ty Phát điện 3

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

064 3876927

064 3876930

http://www.genco3.com/

 

4

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

042 222 6666

04 22204445

http://www.npt.com.vn

 

5

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

04 22100706

04 38244033

http://npc.com.vn/

 

6

Tổng công ty Điện lực miền Trung

393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

0511 2221028

0511 3625071

http://www.cpc.vn

 

7

Tổng công ty Điện lực miền Nam

72 Hai Bà Trưng, P Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM

08 38221605

08 39390138

http://www.evnspc.vn/

 

8

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

69 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

04 22200898

04 22200899

http://evnhanoi.vn/

 

9

Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Số 35 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Q1, Tp HCM

08 22201177

08 22201155

http://www.hcmpc.com.vn

 

Công ty do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc nắm quyền chi phối khác

10

Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Km9 Xa lộ Hà Nội, P Trường Thọ, Q Thủ Đức, Tp HCM

0822144647

0838963159

http://www.codientd.com

 

11

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Tổ 26 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

0438833779

04 3883311

http://eemc.com.vn/

 

12

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

0438544140

0438541208

http://www.pecc1.com.vn/

 

13

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2

32 Ngô Thời Nhậm, P7, Q3, Tp HCM

0822211057

0822210408

0822210571

http://pecc2.com

 

14

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, Quận 3, Tp HCM

0822211169

0839307938

http://www.pecc3.com.vn/

 

15

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4

11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hoà

058 3563999

058 3824208

http://www.pecc4.vn

 

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Website

Khối nguồn điện

1

Công ty Thuỷ điện Hoà Bình

Số 428, đường Hòa Bình, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

02182210343

02183854155

 

2

Công ty Thuỷ điện Ialy

Số 727 Phạm Văn Đồng - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai

0592222008

0593866470

http://ialyhpc.vn/

 

3

Công ty Thuỷ điện Trị An

Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

0612217939

0613861257

 

4

Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang

403 Trường Chinh, Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

0273 980 929

0272 244 369

0273 980919

http://tuyenquanghpc.com.vn

 

5

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

114 Lê Duẩn, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai

059 3514118

059 2222369

059 3877279

http://sesanhpc.vn/

 

6 Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1  Số 2 đường Duy Tân, Phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 038 2240 05 038 3523 299  

7

Công ty Thủy điện Sơn La

Số 56 Đường Lò Văn Giá, P Chiềng Lề, Tp Sơn La, Tỉnh Sơn La

022 2240030

04 35541371 022 3751106

http://thuydiensonla.com/

 

8 Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, thị trấn Than Uyên, huyên Than Uyên, tỉnh Lai Châu      
9 Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1 Tầng 8, tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 

04 22148300 

0231 2248319

04 3554139

0231 3785468

 

10

Ban Quản lý dự án Thủy điện 4

114 Đường Lê Duẩn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

059 2222565

059 3874880

 

11

Ban Quản lý dự án Thủy điện 5

25 Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đaklak

0500 3955584

 

 

12 Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Q1, TP. Hồ Chí Minh 08 38 206 775 08 38 206 776  

13

Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La

Tầng 6, tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội & Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

04 35541371

04 3859662

 

Khối dịch vụ ngành Điện và dịch vụ khác

14

Công ty Mua bán điện

Tầng 12 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

04 2221 8219

04 22218214

http://eptc.com.vn/

15

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Tầng 11 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

04 22201310

04 22201311

http://www.nldc.evn.vn/

 

16

Trung tâm Thông tin Điện lực

Tầng 15 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

0485877519

04 22130208

 

04 37725192

 

17

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin

Tầng 16 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội

0422225210

04 22225211

http://evnit.vn/

 

18 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN Số 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Ba Đình - Hà Nội 04 66946654 04 37162789 http://evncti.vn/

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Website

Khối nguồn điện

1

Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3

T15, Tháp Vincom, 191 Bà Triệu, thành phố Hà Nội

04.3974832

04.39748321

 

2

Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

062-3822024

062-3823024

 

Khối kinh doanh khác

3 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực Tầng 14,15 & 16 Tháp B, tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 0422229999 0422221999

http://www.evnfc.vn/

 

Ngày 3/10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 959/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 25/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 240/QĐ-EVN về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư vốn; ngày 29/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 275/QĐ-EVN về việc thành lập Ban An toàn.

1. Văn phòng

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị.

2. Ban Tổ chức và Nhân sự

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương, y tế, chế độ bảo hộ lao động, thi đua và khen thưởng.

3. Ban Kế hoạch

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kế hoạch hàng năm, dài hạn, quy hoạch và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác thống kê kết quả hoạt động của EVN.

4. Ban Tài chính Kế toán

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán của EVN.

5. Ban Thanh tra bảo vệ

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: Thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ; bảo vệ bí mật Nhà nước và EVN; công tác quốc phòng.

6. Ban Pháp chế

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác pháp chế trong EVN, những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của EVN; bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của EVN.

7. Ban Quan hệ cộng đồng

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thống của EVN.

8. Ban Quan hệ quốc tế

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoạch định chiến lược, quản lý, điều hành công tác quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài, hợp tác với các đối tác nước ngoài và các quan hệ quốc tế khác.

9. Ban Kỹ thuật - Sản xuất

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, vận hành, sửa chữa nguồn điện và lưới điện, công tác quản lý vật tư cho sản xuất kinh doanh của EVN và các vấn đề kỹ thuật có liên quan trong công tác hoạch định chiến lược khoa học công nghệ và phát triển hệ thống điện của EVN.

10. Ban Thị trường điện

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác vận hành thị trường điện và tham gia thị trường điện của EVN, các hoạt động mua điện của các đơn vị trong và ngoài EVN.

11. Ban Kinh doanh

 Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh doanh điện năng của EVN.

12. Ban Khoa học công nghệ và Môi trường

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường, tiêu chuẩn hoá, quản lý chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN.

13. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, vận hành, kinh doanh và chiến lược phát triển viễn thông và công nghệ thông tin của EVN

14. Ban Quản lý đầu tư

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch các dự án đầu tư, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình và công tác giám sát đầu tư.

15. Ban Quản lý xây dựng

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện và các dự án khác của EVN từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

16. Ban Quản lý đấu thầu

Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư mới, mua sắm phục vụ sửa chữa lớn, sản xuất kinh doanh (trừ mua nhiên liệu).

17. Ban Quản lý đầu tư vốn

Tham mưu cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và người đại diện phần vốn góp của EVN tại doanh nghiệp (Người đại diện); công tác cổ phần hóa của EVN

18. Ban An toàn

Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác an toàn - bảo hộ lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).