Đ/c Đỗ Thị Loát

Trưởng Ban Kiểm soát EVN

 

 

Đ/c Đoàn Thị Thanh Bình

Kiểm soát viên Nhà nước

 

Đ/c Bùi Đình Thanh

Kiểm soát viên Nhà nước

Chức năng

- Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế;

- Giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc ngành.

b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

c. Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của ngành và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách ngành:

- Nghiên cứu tham gia với bộ, ngành, các ban của Đảng, đoàn thể Trung ương và đề xuất với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNVCLĐ trong ngành.

- Nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác cho người lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế; tham gia cải cách hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.

- Đại diện cho đoàn viên và CNVCLĐ thương lượng ký thoả ước lao động tập thể với hiệp hội ngành nghề hoặc của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong ngành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách thuộc ngành, nghề; tham gia các hội đồng của ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ; kiến nghị với cơ quan nhà nước bổ sung, sửa đổi và giải quyết những chế độ, chính sách ngành, nghề đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, nghề và lợi ích người lao động.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý hướng dẫn, tổ chức các hình thức thi đua yêu nước theo đặc điểm ngành; tổ chức các hoạt động xã hội.

d. Nghiên cứu đề xuất với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống công đoàn ngành; hướng dẫn chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

đ. Hướng dẫn chỉ đạo công đoàn tổng công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc:

- Nghiên cứu, cụ thể hoá triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nghị quyết đại hội công đoàn ngành trung ương.

- Tổ chức các hình thức tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đại hội công nhân, viên chức hoặc hội nghị người lao động; xây dựng và ký thoả ước lao động tập thể.

- Tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ nâng cao trình độ nghề nghiệp, thông tin về pháp luật, chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo đặc điểm ngành.

e. Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo để hướng dẫn các công đoàn cơ sở của ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

f. Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam

   

 

   
   

Ông Đỗ Đức Hùng

Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, 

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

   
   

Nguyễn Kim Thanh

Phó Chủ tịch

Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

Ông Uông Quang Huy

Phó Chủ tịch

Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

Bà Đinh Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Công đoàn Điện lực Việt Nam

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

Ngày 3/10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 959/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 25/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 240/QĐ-EVN về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư vốn.

Ngày 29/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 275/QĐ-EVN về việc thành lập Ban An toàn.

Ngày 23/4/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN về việc hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đảng ủy) với các ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt nam (Cơ quan EVN) có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 

Ngày 24/4/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 347/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quyết địn này thay thế Quyết định số 1605/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

1. Văn phòng

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác văn thư, lưu trữ và quy trình nghiệp vụ về văn phòng số trong toàn EVN; công tác quản trị, lễ tân, kế hoạch, tài chính kế toán, phương tiện đi lại phục vụ công tác Cơ quan EVN; công tác tổng hợp và thư ký cho Ban Tổng giám đốc; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Cơ quan EVN và các đơn vị hạch toán phụ thuộc làm việc tại Tòa nhà EVN.

2. Ban Tổ chức và Nhân sự

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương, y tế, vệ sinh lao động, thi đua và khen thưởng.

3. Ban Kế hoạch

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn, quy hoạch điện lực và công tác tổng kết, thống kê kết quả hoạt động của EVN.

4. Ban Tài chính Kế toán

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh tế tài chính, hạch toán kế toán của EVN.

5. Ban Kiểm tra - Thanh tra

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ; công tác quốc phòng.

6. Ban Pháp chế

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của EVN; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của EVN.

7. Ban Truyền thông

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thống của EVN.

8. Ban Quan hệ quốc tế

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quan hệ quốc tế, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc tìm kiếm cơ hội và xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác với đối tác nước ngoài, thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài và các quan hệ, hợp tác quốc tế khác.

9. Ban Kỹ thuật - Sản xuất

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất, vận hành, sửa chữa nguồn điện và lưới điện, công tác quản lý nhiên liệu, vật tư cho sản xuất kinh doanh của EVN và các vấn đề kỹ thuật có liên quan trong công tác phát triển hệ thống điện của EVN.

10. Ban Thị trường điện

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tham gia của EVN trong thị trường điện (phát điện, bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh); công tác mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện, mua bán điện giữa các nhà máy điện trực thuộc EVN với các Tổng công ty Điện lực; công tác mua bán điện với nước ngoài.

11. Ban Kinh doanh

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh doanh điện năng, quản lý mua điện từ các nguồn điện phân tán, điện nông thôn và dịch vụ khách hàng của EVN.

12. Ban Khoa học công nghệ và Môi trường

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN.

13. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin

Tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác viễn thông dùng riêng, công nghệ thông tin, tự động hóa và điều khiển, chuyển đổi số phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

14. Ban Quản lý đầu tư

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án đầu tư, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình.

15. Ban Quản lý xây dựng

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý tiến độ, chất lượng, thực hiện hợp đồng xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng. 

16. Ban Quản lý đấu thầu

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển, mua sắm từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh.

17. Ban Quản lý đầu tư vốn

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của EVN và Người đại diện của EVN tại doanh nghiệp khác; công tác cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, thoái vốn của EVN; chỉ đạo các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ tổ chức quản lý vốn và Người đại diện tại doanh nghiệp khác.

18. Ban An toàn

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác an toàn gồm: an toàn lao động, bảo hộ lao động, an toàn điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, văn hóa an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, an toàn trong đầu tư xây dựng của EVN.