Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 24/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 42389,7 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 860,6 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 387,3 triệu kWh

- Nhiệt điện than 268,5 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 57,5 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 35,1 triệu kWh

- Điện mặt trời 91,6 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,1 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

35972,9

38330,7

Thủy điện

11347,0

19580,6

Nhiệt điện than

9999,2

13485,9

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1722

3212

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1627,6

1030,8

ĐMT trang trại

7221,5

0

ĐMT mái nhà

3828,3

0

Nhập khẩu điện

167,1

960,0

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,3

61,4

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 25/08/2023 10:05
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3891