Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 23/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 43573,3 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 877,6 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 397,7 triệu kWh

- Nhiệt điện than 276,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 56,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 37,0 triệu kWh

- Điện mặt trời 90,0 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,0 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

37672,0

38467,0

Thủy điện

11950,8

18716,5

Nhiệt điện than

11067,2

14000,5

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1947

3227

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1690,5

1505,6

ĐMT trang trại

6893,6

0

ĐMT mái nhà

3943,6

0

Nhập khẩu điện

120,4

956,5

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

58,9

61,1

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 24/08/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 4072