Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 20/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 32538,1 MW (lúc 18:30)
Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 698,7 triệu kWh
Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
- Thủy điện: 325,7 triệu kWh
- Nhiệt điện than: 245,0 triệu kWh
- Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 38,2 triệu kWh
- Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh
- Điện gió: 18,9 triệu kWh
- Điện mặt trời: 56,5 triệu kWh
- Nhập khẩu điện: 13,0 triệu kWh
- Khác (Sinh khối, Diesel,…): 1,5 triệu kWh

Mục

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

Quốc gia

27048,7

30853,0

Thủy điện

8483,4

16886,2

Nhiệt điện than

10009,4

10838,2

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1334

1812

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

669,3

464,8

ĐMT trang trại

4384,8

0

ĐMT mái nhà

2043,5

0

Nhập khẩu điện

63,9

789,8

Khác (Sinh khối, Diesel...)

60,4

62,0

 

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 21/08/2023 10:25
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 4053