17:12 | 06/10/2021 | 976 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 23/9/2021 triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự...


11:20 | 04/10/2021 | 972 lượt xem

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kế hoạch số 12/KH-ĐU ngày 23/9/2021 quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.


10:39 | 27/08/2021 | 2.126 lượt xem

Ngày 25/8, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kế hoạch số 10-KH/ĐU thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của Đảng bộ EVN.


01:00 | 25/08/2021 | 2.331 lượt xem

Ngày 23/8, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành hướng dẫn về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình hiện nay.


18:47 | 20/08/2021 | 2.214 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các tổ chức Đảng trực thuộc về việc thực hiện Hướng dẫn số 18- HD/BTGTW, ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.


11:07 | 20/07/2021 | 3.778 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 2/7/2021 về việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021-2025.


16:03 | 16/07/2021 | 3.092 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 28/6/2021 về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.


10:22 | 06/07/2021 | 3.086 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 16/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.


10:18 | 30/06/2021 | 3.708 lượt xem

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 01-HD/KTDU ngày 16/6/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập...


16:00 | 28/06/2021 | 4.024 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 10/6/2021 về việc thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất, kinh doanh đầu tư phát triển EVN giai đoạn 2021-2025.