• 04/05/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 18-HD/ĐU (ngày 29/4/2020) hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 18/04/2020

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.


  • 30/03/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 20/3/2020 về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2020.


  • 28/03/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 1492-CV/ĐU ngày 23/3/2020 gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.


  • 27/03/2020

Tại Chỉ thị 42/CT-TW ngày 24/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp trọng tâm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc...


  • 13/03/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 1463-CV/ĐU (ngày 5/3/2020) về việc gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 04/03/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1145-QĐ/ĐU (ngày 2/3/2020) phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025.


  • 04/03/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 19/2/2020 về việc tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của EVN, giai đoạn 2016 - 2020.