Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Đ/c Trần Đình Nhân

Tổng giám đốc EVN

 

Đ/c Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám đốc EVN

 

 

Đ/c Nguyễn Tài Anh

Phó Tổng giám đốc EVN

Đ/c Phạm Hồng Phương

Phó Tổng giám đốc EVN

Đ/c Võ Quang Lâm

Phó Tổng giám đốc EVN

Đ/c Nguyễn Xuân Nam

Phó Tổng giám đốc EVN

 


  • 03/01/2019 08:00
  • (Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN)
  • 212205