Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 28/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 41631,7 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 833,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 362,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 276,5 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 50,0 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 46,1 triệu kWh

- Điện mặt trời 78,2 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,3 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 riệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

37621,9

37215,6

Thủy điện

12068,1

17889,8

Nhiệt điện than

10196,4

13671,1

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1594

3096

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

2157,3

1540,9

ĐMT trang trại

5869,5

0

ĐMT mái nhà

5421,1

0

Nhập khẩu điện

254,8

958,2

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,7

59,6

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 29/08/2023 10:40
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3877