Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 26/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 40274,3 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 834,0 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 353,6 triệu kWh

- Nhiệt điện than 278,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 62,0 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 39,3 triệu kWh

- Điện mặt trời 82,4 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,3 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

34607,5

36742,4

Thủy điện

11152,7

18160,7

Nhiệt điện than

9983,0

12877,9

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1907

3202

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1254,2

1607,6

ĐMT trang trại

6163,7

0

ĐMT mái nhà

3873,7

0

Nhập khẩu điện

215,5

832,6

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

57,6

61,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 27/08/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 4159