Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 21/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 40667,3 MW (Lúc 15:00)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 803,7 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 382,2 triệu kWh

- Nhiệt điện than 261,2 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 42,8 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 24,0 triệu kWh

- Điện mặt trời 75,7 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

35303,6

36959,3

Thủy điện

12370,5

19481,5

Nhiệt điện than

10083,8

12886,8

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1333

2560

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1222,3

1059,8

ĐMT trang trại

6053,8

0

ĐMT mái nhà

3998,4

0

Nhập khẩu điện

181,6

910,7

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,3

60,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 22/08/2023 10:41
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 4061