Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 27/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 35636,3 MW (Lúc 21:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 763,2 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 328,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 260,7 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 45,2 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 42,2 triệu kWh

- Điện mặt trời 69,7 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 15,1 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

30945,4

35354,4

Thủy điện

9415,5

18713,9

Nhiệt điện than

9941,6

11952,9

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1148

2024

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1703,1

1650,6

ĐMT trang trại

5448,0

0

ĐMT mái nhà

3074,7

0

Nhập khẩu điện

160,2

952,5

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

54,2

60,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 28/08/2023 09:51
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3876