Năm 2015, EVN GENCO 3 phấn đấu sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện

Năm 2014, với việc vận hành an toàn, liên tục theo phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tổng công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) đã phát hơn 24 tỷ kWh, đạt 103% so với kế hoạch năm và tăng 07% so với năm 2013.

Đây là tổng sản lượng điện phát của toàn Tổng công ty, bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các công ty cổ phần. Trong đó, sản lượng điện của các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 20,4 tỷ kWh, đạt 100,8% so với kế hoạch của EVN giao và vượt 4,7% so với năm 2013.

Sản lượng điện của các công ty cổ phần là 3,6 tỷ kWh, đạt 117% kế hoạch năm 2014 và vượt 22,6% so với năm 2013. Theo thông tin từ EVN GENCO 3, mặc dù nguồn nhiên liệu đầu vào và tình hình thủy văn trong năm qua không thật sự thuận lợi, nhưng các đơn vị của EVN GENCO 3 đã thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn. Suất sự cố trong năm của các đơn vị thành viên EVN GENCO 3 đều thấp hơn so với kế hoạch và thấp hơn mức thực hiện năm 2013.

Thời gian tới, EVN GENCO 3 đặt mục tiêu tiếp tục vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, kinh tế. Dự tính năm 2015, EVN GENCO 3 (chưa bao gồm Nhiệt điện Mông Dương 1) sẽ phát hơn 28,1 tỷ kWh điện.


  • 26/01/2015 01:55
  • Minh Hạnh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét