Thực hiện tối ưu hóa chi phí, EVNNPT tiết kiệm hơn 1.083 tỷ đồng trong năm 2014

Trong năm 2014, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra, với số tiền tiết kiệm được là 1.083,589 tỷ đồng trong chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Công nhân Công ty Truyền tải điện 1 thi công thanh giàn thanh cái TBA 220 kV Hà Đông - Ảnh X.Tiến

Cụ thể, Tổng công ty đã tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm trong đầu tư xây dựng đạt giá trị 915,389 tỷ đồng. Trong đó 2,192 tỷ đồng chiết giảm giá trị các gói thầu chỉ định thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Chiết giảm 2,978 tỷ đồng đối với các gói thầu chỉ định thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư. Tiết kiệm được 910,219 tỷ đồng trong công tác đấu thầu rộng rãi đối với các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa.

Ngoài ra, Tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt 4 nhóm chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh theo kế hoạch EVN giao.

Cụ thể, đối với nhóm chỉ tiêu giảm chi phí sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã quản lý tổn thất điện năng (TTĐN) chặt chẽ, thực hiện nghiêm các giải pháp giảm TTĐN và tiết kiệm điện tự dùng tại các TBA đúng theo chỉ đạo của EVN với tổng chi phí tiết kiệm là 9,056 tỷ đồng, đạt 100% theo kế hoạch EVN giao.

Đối với nhóm chỉ tiêu tăng hiệu quả sử dụng vốn, Tổng công ty đã hoàn thành khối lượng thanh xử lý vật tư thiết bị tồn đọng, kém phẩm chất theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra với khối lượng thanh xử lý vật tư thiết bị tồn đọng đạt 86,765 tỷ đồng. EVNNPT cũng làm tốt công tác giảm vật tư thiết bị tồn kho, các vật tư thiết bị thu hồi sau đầu tư với tổng số 67,775 tỷ đồng;  giảm giá trị dự toán các công việc chỉ định thầu trong sửa chữa lớn với giá trị tiết kiệm 4,56 tỷ đồng.

Đối với nhóm chỉ tiêu tối ưu hóa trong quản lý vận hành: Đã thực hiện đạt khối lượng sửa chữa lớn, hoàn thành 100% so với kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu suất sự cố đều thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch EVN giao. Hoàn thành đưa các tín hiệu SCADA của 10 TBA trong Tổng công ty về các Trung tâm điều độ đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn. 

Bên cạnh đó, EVNNPT đã nghiêm túc thực hiện công tác rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ lao động hiện có và tuyển dụng lao động mới đúng theo kế hoạch tuyển dụng EVN đã giao.


  • 21/01/2015 09:19
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét