Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 25/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 42423,5 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 866,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 389,1 triệu kWh

- Nhiệt điện than 281,7 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 63,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 27,7 triệu kWh

- Điện mặt trời 85,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

36096,3

38845,6

Thủy điện

11376,6

19846,0

Nhiệt điện than

10895,4

13492,2

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1936

3317

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1038,2

1168,2

ĐMT trang trại

6644,9

0

ĐMT mái nhà

3895,0

0

Nhập khẩu điện

253,4

961,3

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

56,9

61,1

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 26/08/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3946