Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 19/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 38961,7 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 826,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 394,3 triệu kWh

- Nhiệt điện than 262,3 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 51,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 21,6 triệu kWh

- Điện mặt trời 81,0 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 14,6 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

33638,1

35824,0

Thủy điện

11432,1

19372,3

Nhiệt điện than

9763,3

12321,1

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1720,5

2558,2

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

682,4

710,9

ĐMT trang trại

6844,8

0

ĐMT mái nhà

3071,8

0

Nhập khẩu điện

44,2

780,6

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

79,0

80,8

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 20/08/2023 02:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 4250