Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 18/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 42991,8MW (lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 889,7 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện: 400,1 triệu kWh

- Nhiệt điện than: 305,0 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 58,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh

- Điện gió: 25,6 triệu kWh

- Điện mặt trời: 83,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện: 15,7 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel…): 2,0 triệu kWh

Mục

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

Quốc gia

37472,1

39405,2

Thủy điện

11916,9

19113,5

Nhiệt điện than

12159,3

15582,3

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1901

3214

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1238,2

643,1

ĐMT trang trại

6089,3

0

ĐMT mái nhà

3937,1

0

Nhập khẩu điện

145,7

772,5

Khác (Sinh khối, Diesel...)

84,

79,8

 

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 19/08/2023 02:10
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 4003