Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 02/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 28594,3 MW (Lúc 21:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 599,0 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 286,1 triệu kWh

- Nhiệt điện than 194,4 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 34,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 31,4 triệu kWh

- Điện mặt trời 45,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 5,8 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

24579,9

28053,6

Thủy điện

7786,4

16185,8

Nhiệt điện than

7928,2

8302,8

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1165

1681

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1110,1

1420,9

ĐMT trang trại

3768,0

0

ĐMT mái nhà

2719,8

0

Nhập khẩu điện

43,1

402,3

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,3

60,8

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 03/09/2023 10:31
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3983