Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 31/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 36577,9 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 777,2 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 353,2 triệu kWh

- Nhiệt điện than 256,4 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 64,8 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 35,5 triệu kWh

- Điện mặt trời 48,3 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

32911,0

33213,2

Thủy điện

12036,4

17473,1

Nhiệt điện than

10225,6

10163,0

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2104

3392

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1952,3

1297,2

ĐMT trang trại

3964,0

0

ĐMT mái nhà

2365,0

0

Nhập khẩu điện

203,3

825,5

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,4

62,4

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 01/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 4035