Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 01/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 29981,3 MW (Lúc 13:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 667,4 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 315,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 205,4  triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 43,6 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 34,2 triệu kWh

- Điện mặt trời 55,4 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 11,5 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

27504,5

29690,7

Thủy điện

9526,8

17584,1

Nhiệt điện than

7873,3

8344,9

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1381

1662

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

881,6

1358,2

ĐMT trang trại

4009,1

0

ĐMT mái nhà

3632,0

0

Nhập khẩu điện

141,9

680,3

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

58,9

61,3

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 02/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 4346