PTC2 phát động phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải Điện 2 (PTC2) vừa phát động phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thứ  trong việc đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm nay, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp” được thực hiện từ ngày 15/5/2023 và hoàn thành trước 30/6/2023.

 Công nhân TBA 500kV Quảng Trạch thực hiện bảo dưỡng thiết bị 

Để triển khai phong trào thi đua, các truyền tải điện căn cứ tình hình thực tế tại của trạm biến áp/ tổ truyền tải lưu động triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian ăn ở tập trung. Mỗi trạm biến áp/tổ truyền tải lưu động huy động CBCNV ăn nghỉ tập trung liên tục trong thời gian 5 ngày, thời gian bố trí phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “cảm ơn người lao động”, thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động. Riêng tại các trạm biến áp/tổ truyền tải lưu động, Công đoàn công ty đã trích kinh phí 90 triệu đồng hỗ trợ, giao cho công đoàn cơ sở thành viên, tổ nữ công phối hợp với chuyên môn, các đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất chỗ ăn nghỉ cho công nhân viên ăn ở tập trung, nhằm đảm bảo sức khỏe, tinh thần tốt cho người lao động trong thời gian thực hiện phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”.