Đảng ủy EVN tham gia hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW) đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức ngày 12/6. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối trực tuyến với hội nghị theo đường truyền từ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị toàn quốc do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng, các Bộ, ngành, đoàn thể...

Tại điểm cầu trụ sở EVN, về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ EVN. Hơn 4.000 đảng viên thuộc 23 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ EVN tham gia hội nghị từ hơn 100 điểm cầu kết nối trực tuyến.

Hội nghị toàn quốc đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Trong chương trình hội nghị cũng giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58 ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận 01-KL/TW; Hướng dẫn số 16 ngày 27/7/2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã ban hành 106.267 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản là xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân thực hiện, tiến độ, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, thường xuyên, thực chất hơn, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Về kết quả thực hiện, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương. Công tác tổ chức thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy đảng, chính quyền sát sao, nghiêm túc, hiệu quả.

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW thông qua sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và hằng năm có tác động, hiệu quả trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Công tác tuyên truyền không ngừng được nghiên cứu, tìm tòi đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp, bảo đảm phong phú, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh chóng, kịp thời.

Về phương hướng trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng Đảng; tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu và trở thành nền tảng, động lực tinh thần của xã hội; khơi dậy khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng, toàn xã hội “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hội nghị cũng đã dành thời gian nghe tham luận của lãnh đạo các Đảng bộ các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đánh giá những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời nêu lên các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.