Bản tin dự báo thủy văn hạn vừa các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (từ ngày 21 đến 31/12/2015)

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THỦY VĂN TỪ NGÀY 21-31/12/2015
1.1. Trung Bộ và Tây Nguyên:
 Trong tuần, mực nước các sông ở Quảng Ngãi có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thiếu hụt so với TBNN từ 30-82% (Chi tiết bảng số liệu) 
 Hồ chứa thủy lợi: Dung tích phần lớn các hồ từ Nghệ An đến Ninh Thuận đều đạt từ 60-80% dung tích thiết kế, các hồ ở Thanh Hóa và khu vực Tây Nguyên đạt từ 80-95% dung tích thiết kế. 
 Hồ thủy điện: Mực nước hầu hết các hồ chứa ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên hầu hết thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1,0-5,0m; một số hồ thấp hơn từ 5,0-9,5 m như: hồ Bản Vẽ, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Sê San 4A, Ialy, Đại Ninh, Đồng Nai 3; một số hồ thấp hơn nhiều như hồ AVương: 18,79m, Kanak: 14,76m.
1.2. Nam Bộ:

 Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất tuần vào ngày 26/12, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,62m (thấp hơn TBNN: 0,17m), tại Mỹ Tho: 1,62m (trên báo động (BĐ)3: 0,02m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,72m (cao hơn TBNN: 0,08m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,51m (ở mức BĐ3). Độ mặn trên các sông Nam Bộ cao hơn tuần trước và đạt mức cao nhất vào ngày 23-26/12.

 Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tuần 110,33m (ngày 25/12).

II. DỰ BÁO TỪ NGÀY 01-10/01/2016
2.1. Trung Bộ và Tây Nguyên
 Trong tuần, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên ở mức thấp và thiếu hụt so với TBNN từ 20-80%.
2.2. Nam Bộ
 Trong tuần, mực nước sông Cửu Long xuống theo triều và có khả năng lên lại vào ngày cuối, tại Tân Châu ở mức: 1,40m, thấp hơn TBNN khoảng 0,25m; tại Châu Đốc: 1,48m, thấp hơn TBNN: 0,09m. 
 Độ mặn tại các trạm giảm hơn so với tuần trước. 
 Trong tuần tới, mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm.
 
III.BẢNG 1: SỐ LIỆU MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG TRÊN CÁC SÔNG CHÍNH Ở TRUNG, NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Sông Trạm Yếu tố đo Thực đo tuần So sánh TBNN Dự báo So sánh với TBNN
Lý Nhân H 271 cm < 147 cm 270 cm < 146 cm
Cả Yên Thượng Q 48 <82% 45 <81.5%
Tả Trạch Thượng Nhật Q 9.26 <53% 6.5 <48%
Thu Bồn Nông Sơn Q 314 <28% 250 <21%
Trà Khúc Trà Khúc H 135 cm < 116 cm 115 cm < 113 cm
Kôn Bình Tường Q        
Ba Củng Sơn Q 112 <63% 70 <65%
Cái N.T Đồng Trăng Q 52.2 <31% 30 <49%
ĐăkBla KonTum Q 25.1 <68.6% 23 <67.3%
Srêpôk Bản Đôn Q 76 <67.7% 65 <64.1%
Tiền Tân Châu Hmax 162 cm <21 cm 140 cm <25 cm
Hmin        
Hậu Châu Đốc Hmax 172 cm ~TBNN 148 <9 cm
Hmin        


Ghi chú: Yếu tố đo: H: mực nước (cm), Q: Lưu lượng ( m3/s)
Hmax: mực nước cao nhất tuần
Hmin: mực nước thấp nhất tuần

 


  • 31/12/2015 09:16
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét