Bản tin dự báo thủy văn hạn vừa 10 ngày các sông Bắc Bộ

Hệ thống sông Hồng

Trong 10 ngày qua: Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng diễn biến như sau:

- Sông Thao: Mực nước có các dao động nhỏ. Mực nước cao nhất tại Yên Bái là 26,07m lúc 1 giờ ngày 11/12; mực nước thấp nhất là 25,35m lúc 7 giờ ngày 15/12.

- Sông Lô: Mực nước hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của các hồ hủy điện. Mực nước cao nhất tại Tuyên Quang là 17,15m lúc 4 giờ ngày 14/12; mực nước thấp nhất là 15,69m lúc 1 giờ ngày 20/12. 

- Hạ lưu sông Hồng: Mực nước dao động theo thuỷ triều. Mực nước cao nhất tại Hà Nội là 2,14 m lúc 13 giờ ngày 15/12, mực nước thấp nhất là 1,2m lúc 7 giờ ngày 18/12.

Hệ thống sông Thái Bình

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất và thấp nhất tại các trạm chính như sau:

    - Trên sông Cầu tại Đáp Cầu mực nước cao nhất là 1,30m lúc 13 giờ ngày 14/12, mực nước thấp nhất là 0,41m lúc 7 giờ ngày 17/12.

    - Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương mực nước cao nhất là 1,47m lúc 13 giờ ngày 15/12, mực nước thấp nhất là 0,33m lúc 7 giờ ngày 17/12.

    - Trên sông Lục Nam tại Lục Nam mực nước cao nhất là 1,37m lúc 13 giờ ngày 13/12, mực nước thấp nhất là 0,22m lúc 7giờ ngày 17/12.

    - Trên sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước cao nhất là 1,54m lúc 10 giờ 45 ngày 14/12, mực nước thấp nhất là 0,25m lúc 4 giờ 00  ngày 17/12.

Bảng 1: Đặc trưng mực nước thực đo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 10 ngày qua

Sông

Trạm

Cao nhất

(cm)

Thấp nhất

(cm)

Trung bình

(cm)

Hồng

Hà Nội

214

120

167

Thái Bình

Phả Lại

154

25

83

 

2. Dự báo tình hình thủy văn từ ngày 21/12 đến ngày 31/12/2015

Hệ thống sông Hồng

Mực nước sông Thao sẽ biến đổi chậm. Mực nước sông Lô tiếp tục dao động với biên độ nhỏ theo điều tiết của các hồ chứa. Mực nước sông Hồng tiếp tục chịu ảnh hưởng của thủy triều; mực nước cao nhất tại trạm Hà Nội trên sông Hồng có khả năng xuất hiện vào ngày 27/12, mực nước thấp nhất có khả năng xảy ra vào ngày 23/12.

 Hệ thống sông Thái Bình

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm do chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng xuất hiện giá trị cao nhất vào ngày 27/12, mực nước thấp nhất xảy ra vào ngày 22/12.

Bảng 2: Đặc trưng mực nước dự báo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 10 ngày tới

Sông

Trạm

Cao nhất

(cm)

Thấp nhất

(cm)

Trung bình

(cm)

Hồng

Hà Nội

150

70

130

Thái Bình

Phả Lại

150

10

65

 


  • 23/12/2015 09:00
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét