PC Kiên Giang: Tập huấn cho 30 cán bộ làm công tác thi đua

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, mới đây, Công ty Điện lực Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 cho gần 30 cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng đến từ các phòng ban, phân xưởng tại văn phòng Công ty và 13 Điện lực trực thuộc.

 

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng tại Công ty Điện lực Kiên Giang chiều ngày 01/09/2015

Tại Hội nghị, các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đã được phổ biến một số điểm mới trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư 07/2014/TT-BVN của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-Chính phủ và đặc biệt là Quyết định số 886/QĐ-EVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tập đoàn  điện lực Việt Nam ban hành quy chế thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn  điện lực Việt Nam.

Hội nghị là dịp để các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của khối văn phòng và các Điện lực giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau cùng tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng tốt hơn tại chính đơn vị mình.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng  ở Công ty Điện lực Kiên Giang và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị trực thuộc đã quan tâm thực hiện Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.


  • 07/09/2015 09:02
  • Tin và ảnh: Nguyễn Anh Khường
  • 1253


Gửi nhận xét