Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực vừa ký Quyết định 126/QĐ-BCĐQGĐL ngày 22/12/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc lập, rà soát quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện trong quy hoạch/kế hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án cấp bách;

Chỉ đạo việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công tác đàm phán hợp đồng nhập khẩu than, LNG cho các dự án nguồn điện; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách về mua bán điện với nước ngoài và phát triển năng lượng tái tạo; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án điện.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất; các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo.

Bộ Công Thương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. 

Về công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách và những giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo là đầu mối phối hợp chỉ đạo hoạt động của các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra để công tác đầu tư các dự án nguồn và lưới điện, các dự án hạ tầng cơ sở nhập khẩu nhiên liệu than và LNG, đặc biệt các dự án trọng điểm về điện lực bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh126TTgCP2021.pdf