Đảm bảo an ninh năng lượng cho phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Đó là một trong những yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 138/NQ-CP (ngày 10/11/2021) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021.

Ảnh minh họa

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm, nhất quán các Nghị quyết, Kết luận của các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương có phương án bảo đảm an ninh năng lượng, theo dõi, dự báo cung cầu, có các biện pháp bình ổn và giảm thiểu tác động của biến động giá năng lượng. Rà soát, thúc đẩy, tháo gỡ vướng mắc trong các dự án năng lượng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc khắc phục khó khăn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tổng kết công tác cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, làm rõ mặt được, chưa được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để xây dựng, phê duyệt đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

nghiquyet138Chinhphu2021.pdf