Hà Nội triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021

Ngày 18/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố triển khai nhiều nội dung cụ thể: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND thành phố cũng chỉ đạo đẩy mạnh các chiến dịch, các hoạt động truyền thông thường xuyên về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới, hạn chế sự tái diễn của của tình trạng bất bình đẳng giới từ thế hệ này sang thế hệ khác; vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng và gia đình trong việc thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông; chú trọng đưa thông điệp bình đẳng giới vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa tốt.

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị và cơ sở.