Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ EVN và Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất toàn Tập đoàn

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước và doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ Tập đoàn và hợp nhất toàn Tập đoàn.

Chi tiết xem tại file đính kèm. 

baocaotaichinhnam2016_congtyme_EVN.pdf
baocaotaichinhnam2016_hopnhattoantapdoan(1).pdf


  • 20/06/2017 02:17
  • EVN