Báo cáo tài chính EVN năm 2015

Thực hiện quy định của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố một số nội dung chính trong Báo cáo tài chính năm 2015 như sau.

Tính đến 31/12/2015, tổng cộng tài sản của EVN là: 478.114.806.453.814 VNĐ. Vốn chủ sở hữu: 184.414.896.677.845 VNĐ; trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 13.944.822.590.756 VNĐ. 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 599.169.918.496 VNĐ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 và bản thuyết minh báo cáo tài chính trong file đính kèm.

CTYMEEVN.pdf
thuyeminhBCtaichinh.pdf


  • 19/07/2016 04:35
  • EVN