Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/3/2022, thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh)

Theo đó, sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ngày 14/3/2022, Thường trực Chính phủ đã kết luận, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, cần phải sớm ban hành để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ nguồn và lưới điện, bảo đảm vững chắc về an ninh cung ứng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

Trước các phát biểu rất tâm huyết, có trách nhiệm, có tính xây dựng cao và cơ bản bám sát tinh thần chỉ đạo tất cả vì mục tiêu chung, phát triển bền vững đất nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, Thường trực Chính phủ cũng giao Bộ Công thương nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế trên thế giới có nhiều biến động, xu thế chuyển dịch sang các nguồn năng lượng xanh, sạch diễn ra mạnh mẽ sau COP26 và thực tiễn phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, Bộ Công thương cũng được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch điện VIII bám sát một số yêu cầu cụ thể.

Bộ Công thương phân tích kỹ hiện trạng các nguồn năng lượng từ rẻ nhất đến đắt nhất và nghiên cứu xu thế trong thời gian tới. Xác định ưu tiên phát triển nguồn năng lượng nào trong từng thời kỳ quy hoạch để có hiệu quả kinh tế chung tốt nhất, gắn với việc bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống điện vùng, miền, quốc gia. Trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để tổ chức thực hiện.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu, phải dự báo được tình hình trong nước, ngoài nước tác động như thế nào đến phát triển của ngành năng lượng, ngành điện trong thời gian tới để xây dựng được Quy hoạch điện VIII sát thực tiễn, có thể chủ động điều hành quy hoạch một cách thích ứng, linh hoạt và hiệu quả nhất. Cần phân tích toàn diện về địa chính trị, địa kinh tế và xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, đánh giá về giá cả năng lượng, bảo vệ môi trường…

Cân đối cung - cầu theo vùng, miền và toàn hệ thống điện quốc gia phải tối ưu nhất, cơ cấu nguồn điện hợp lý và hiệu quả kinh tế chung cao nhất, giảm truyền tải điện xa và giảm đầu tư lưới truyền tải liên vùng.

Thường trực Chính phủ giao Phó thủ tướng Lê Văn Thành khẩn trương chỉ đạo Bộ Công thương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII để sớm tổ chức hội nghị với các địa phương về nội dung này và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định, hoàn thành phê duyệt Quy hoạch trong tháng 4/2022.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

 

Thongbao92VPCP2022.pdf