Bộ Công Thương ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 131/QĐ-BCT, ngày 28/2/2022 về Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Ảnh minh họa

Theo quyết định này, các nhà máy thủy điện nhỏ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

Đồng thời, đáp ứng các quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 -31/12/2022.

 

 

Quyetdinh_131_QD_BCT_ve_Bieu_gia_chi_phi_tranh.pdf