Công đoàn Điện lực Việt Nam vận động CNVCLĐ tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số của EVN

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 393/KH-CĐĐVN ngày 29/7/2021 về việc quán triệt, tuyên truyền và vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

Theo Kế hoạch, các cấp Công đoàn trong Công đoàn Điện lực Việt Nam cần tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến 100% CNVCLĐ tham gia thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 19/7/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối DNTW đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Nghị quyết số 02); Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Tập đoàn “Về thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” (Nghị quyết số 03) và Chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các nội dung triển khai bằng hình thức phù hợp, kết hợp và lồng ghép các cuộc họp, hội nghị của đơn vị đảm bảo nghiêm túc, thiết thực; tuyên truyền trên các trang tin nội bộ, trang thông tin điện tử của Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị. 

Bên cạnh đó, việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng trong suốt giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và các năm tiếp theo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các công đoàn trực thuộc đưa nội dung kiểm tra, giám sát về việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, của Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác chuyển đổi số vào trong chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ năm. Lấy việc triển khai thực hiện chuyển đổi số là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xếp loại khen thưởng các cấp công đoàn cuối năm.

Định kỳ và theo yêu cầu, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết hoặc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ, báo cáo và đề xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này với Công đoàn Điện lực Việt Nam để xem xét và khen thưởng. Kịp thời phản ánh những tập thể, cá nhân làm tốt, các mô hình tiêu biểu trong công tác chuyển đổi số về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn Điện lực Việt Nam để có hình thức tuyên truyền và nhân rộng các điển hình về công tác này.

Chi tiết Kế hoạch số 393/KH-CĐĐVN tại đây.


  • 04/08/2021 10:20
  • Đình Ngà
  • 5680