Đến năm 2050, toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh

Ngày 22/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký, ban hành Quyết định 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải. 

Từ năm 2050, tất cả phương tiện chuyển đổi sang sử dụng điện và năng lượng xanh. Nguồn ảnh: Internet

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2030: Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực hiện mức cam kết trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí mê – tan của Việt Nam.

Giai đoạn đến năm 2050: Phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.

Chi tiết Quyết định 876/QĐ-TTg xem file đính kèm

876-ttg_signed.pdf


  • 26/07/2022 02:55
  • Thảo Nguyên
  • 712