Quy trình tính toán giá trị nước các hồ thủy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh

Cục Điều tiết Điện lực ban hành Quyết định số 77/QĐ-ĐTĐL ngày 13/11/2017 về Quy trình tính toán giá trị nước, quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tính toán giá trị nước các hồ thủy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Đối tượng áp dụng quy trình gồm: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Đơn vị mua buôn duy nhất; Đơn vị phát điện; Đơn vị truyền tải điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo Quy trình, giá trị nước được tính toán, xác định đến độ phân giải từng tuần cho các hồ thủy điện có khả năng điều tiết trên một tuần trong hệ thống điện quốc gia.

Quy trình cũng quy định rõ: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thu thập, chuẩn bị số liệu đầu vào cần thiết; sử dụng mô hình tính toán giá trị nước, tính toán giá trị nước năm tới, tháng tới và tuần tới của các hồ thủy điện trong hệ thống điện quốc gia;

Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các thông số vận hành và kế hoạch sửa chữa của nhà máy theo quy định.

Đơn vị mua buôn duy nhất có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện giá nhiên liệu dự kiến và tiến độ công trình mới theo quy định.

Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông số vận hành, kế hoạch sửa chữa đường dây liên kết và tiến độ công trình mới theo quy định.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh77CucDTDL2017.pdf