Phụ cấp 70% lương cho người thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ

Từ ngày 1/10/2014, người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ sẽ được hưởng phụ cấp 70% lương, theo Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/8/2014, về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại Cục Năng lượng Nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Theo đó, người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại các cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ hưởng phụ cấp 50%. Người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ hưởng phụ cấp 40%.

Người làm việc hành chính, phục vụ không thuộc đối tượng là công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được hưởng phụ cấp 20%.

Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp quy định tại Quyết định này được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định cũng quy định rõ thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Chi tiết xem file đính kèm.

45-2014.signed.pdf


  • 22/08/2014 10:03
  • P.Trang
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét