EVN kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng

Đó là một trong những nội dung trong công văn số 333- TB/EVN thông báo kết luận của Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng- Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng (PCTN) của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kết luận của Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng khẳng định, EVN đã kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động đồng bộ với quyết định thành lập Ban chỉ đạo. Quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Quy định về công khai minh bạch trong hoạt động; thực hiện công tác thanh tra kiểm tra theo kế hoạch; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; giải quyết kịp thời và đúng quy định đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo…   

6 tháng đầu năm 2014, có 03 đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính, Bộ Công Thương đến kiểm tra công tác kê khai minh bạch tài sản, thu thập và nắm tình hình về công tác PCTN tại Tập đoàn. Kết quả các đoàn công tác đều ghi nhận sự nghiêm túc trong việc triển khai công tác PCTN tại Tập đoàn, không có vi phạm hay vụ việc tham nhũng nào phát sinh.

Trong thời gian tới, Tập đoàn tăng cường công tác tuyên truyền về công tác PCTN để toàn thể CBCNV nhận thực và có ý thức phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị mình. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính nhằm lược bỏ những thủ tục không cần thiết, có nguy cơ phát sinh tiêu cực tham nhũng, đặc biệt là trong lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp của cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị; thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2014. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tập thể vi phạm. “Tập đoàn kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị  khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc sai phạm trong công tác quản lý dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho Tập đoàn"- Thông báo kết luận nêu rõ.


  • 20/08/2014 10:04
  • Đ.Sơn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét