Kế hoạch liên tịch triển khai đề án 'Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam'

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch số 6793/KHLT-EVN-CDDVN về việc triển khai đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Cẩm nang được phát hành dưới dạng Ebook trên trang web của EVN tại địa chỉ: https://www.evn.com.vn/camnangcssk/ 

Kế hoạch nhằm nâng cao hơn nữa tính phổ cập của cuốn cẩm nang, cũng như việc áp dụng các bài học về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các đơn vị trong Tập đoàn; động viên và tổ chức cho CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao vừa nâng cao sức khỏe, đảm bảo sản xuất - kinh doanh an toàn, hiệu quả; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, văn minh, lành mạnh.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nhằm vận động, hướng dẫn CBCNV duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập các bài tập thực hành, đã dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến tạo sự thuận tiện cho CBCNV trong quá trình triển khai "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" vào đời sống.

Kế hoạch triển khai với một số nội dung cụ thể bao gồm, thứ nhất là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung thuộc "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" có ý nghĩa khoa học và thực tiễn về vấn đề chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực và các vấn đề về dinh dưỡng, phòng, chống một số bệnh thường gặp, kỹ thuật sơ cấp cứu trong ngành Điện, một số bài tập hướng dẫn thực hành khí công Himalaya và Yoga cho CBCNV trong tập đoàn.

Thứ hai là việc tổ chức khóa học khí công Himalaya, Yoga bằng hình thức trực tiếp tại tòa nhà EVN và trực tuyến tại các đơn vị để phổ biến, hướng dẫn, thực hành các bài tập trong cuốn cẩm nang, nâng cáo sức khỏe, sức đề kháng cho CBCNV trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp.

Việc tổ chức phát động phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất và tinh thần góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất cũng sẽ được chú trọng thực hiện, trong đó có tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại các đơn vị triển khai thực hiện tốt đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Ngoài ra, theo Kế hoạch, Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng sẽ tổ chức cuộc thi sáng tác viddeo clip "Bài tập thể dục giữa giờ" trên kênh truyền thông nội bộ của EVN để thúc đẩy và khuyến khích phong trào luyện tập thể thao, thể dục trong tập đoàn.

Các Ban, đơn vị liên quan của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động. Các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" trong năm 2022 và những năm tiếp theo; các đơn vị hỗ trợ trực tiếp một phần kinh phí, trang bị cơ sở vât chất, vật dụng, trang thiết bị... cho CBCNV để thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

Trong quá trình triển khai, các Công đoàn trực thuộc cần báo cáo thường xuyên, kịp thời với Công đoàn Điện lực Việt Nam tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc để giải quyết.

Cụ thể Kế hoạch Liên tịch số 6793/KHLT-EVN-CDDVN tại đây.


  • 17/11/2021 08:00
  • Thanh Huyền
  • 806