Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” năm 2023

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tập đoàn.


  • 26/04/2023 03:03
  • Theo Tạp chí Điện lực quý I/2023
  • 4852