Gần 1.400 tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Thủy điện Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 401/QĐ-TTg (ngày 27/03/2015) về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, vùng ảnh hưởng chuyển dân sông Đà xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình thuộc tỉnh Sơn La gồm 50 xã và 2 thị trấn thuộc 6 huyện: Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, Vân Hồ. Tổng số bản là 664, với số dân trong vùng Đề án là 54.153 hộ.

Các hộ phải di chuyển đến các điểm tái định cư tập trung và xen ghép trong nội bộ xã; các đối tượng hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 trong vùng Đề án, tổng số là 18.176 hộ.

Mục tiêu của Đề án đến hết năm 2015, phấn đấu vùng dự án không còn hộ đói, hộ nghèo bằng mức bình quân chung của cả tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm.

Quyết định nêu rõ, xây dựng đồng bộ 9 điểm tái định cư tập trung và 25 điểm dân cư trong nội bộ xã cho các hộ thiếu đất ở; hỗ trợ cho 18.176 hộ nghèo vốn để sản xuất cây ngắn ngày và chăn nuôi đại gia súc. Ưu tiên đầu tư 256 công trình cấp bách cần thiết trong điểm tái định cư và các xã trong vùng Đề án có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và có vai trò cốt lõi trong vùng Đề án.

Tổng vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 1.396,636 tỷ đồng, trong đó vốn đã giao giai đoạn 2012-2014 là trên 303 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được Trung ương cấp tiếp trong giai đoạn 2015-2017.

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm.

Quyetdinh401.signed.PDF


  • 30/03/2015 03:20
  • Minh Ngọc
  • 2693


Gửi nhận xét