Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10

Ngày 27/3 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tham gia Hội nghị trực Tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 10 (khóa XI). Đây là Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì tổ chức cho tất cả các Đảng bộ trực thuộc với điểm cầu chính là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Hội nghị được thực hiện theo tinh thần văn bản hướng dẫn số 141/HD-BTGTW ngày 12/02/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 - Ảnh X.Tiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) với những nội dung trọng tâm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Bá Thanh – Chánh văn phòng Đảng ủy EVN cho biết: Việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 10 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, Đảng ủy EVN đề nghị mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác học tập, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy EVN yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau: Tập trung tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 10 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Từ đó tạo nhận thức, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thực hiện Nghị quyết.

Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết cần làm theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị. Trên cơ sở hướng dẫn chung, các cấp ủy trực thuộc phải chuẩn bị những yêu cầu cụ thể phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, xem Đại hội đảng bộ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng tạo động lực to lớn cho sự phát triển.


  • 27/03/2015 01:21
  • Xuân Tiến
  • 3085


Gửi nhận xét