Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Nam giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN từ ngày 15/10/2018

Ông Nguyễn Xuân Nam

Ông Nguyễn Xuân Nam, Kế toán trưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 15/10/2018, theo Quyết định số 268/QĐ-EVN ngày 04/10/2018 của Hội đồng thành viên EVN. 

Với sự bổ sung nhân sự này, Ban Tổng giám đốc EVN sẽ gồm 5 Phó Tổng giám đốc, trong đó Phó Tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri đang thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVN. 

4 Phó Tổng giám đốc còn lại gồm các ông: Ngô Sơn Hải, Nguyễn Tài Anh, Võ Quang Lâm và ông Nguyễn Xuân Nam. 


  • 04/10/2018 04:14
  • Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 23543