Các quyết định nhân sự của EVN trong tháng 12/2017

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Hồ Trung Đông, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 3 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện Sê San 3A, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện Sê San 3A, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, từ ngày 16/01/2018.

Điều động: 

- Ông Đinh Văn Nhẫn, Giám đốc Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, về nhận nhiệm vụ công tác tại Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), để EVNGENCO 3 cử làm người đại diện phần vốn của EVNGENCO 3 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển  điện Sê San 3A, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển  điện Sê San 3A, ứng cử chức vụ Tổng giám đốc chuyên trách, từ ngày 16/01/2018. 

- Ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến công tác tại Ban Kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 01/01/2018.

- Bà Đoàn Thị Thùy Linh, chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến công tác tại Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 08/01/2018.

- Ông Trần Đăng Khoa, nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính, Ban QLDA Nhiệt điện 2, đến nhận công tác tại Văn phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 01/01/2018.


  • 29/12/2017 05:46
  • Theo Ban Tổ chức & Nhân sự EVN