Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 7, tháng 8/2017

Bổ nhiệm: 

- Ông Võ Quang Lâm, Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ 01/8/2017.

- Ông Đoàn Văn Huy, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ, Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kể từ ngày 16/07/2017.

- Ông Trịnh Mai Phương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kể từ ngày 01/8/2017.

- Ông Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng Ban kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kể từ ngày 01/8/2017.

 - Bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ nhiệm vụ phụ trách quản lý, điều hành Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 01/8/2017.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận, từ ngày 01/8/2017.

- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc phụ trách Ban QLDA Nhiệt điện 2, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Nhiệt điện 2, từ ngày 01/8/2017.

- Ông Nguyễn Danh Sơn, Phó giám đốc phụ trách Công ty Mua bán điện, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Mua bán điện, từ ngày 01/8/2017.

- Ông Đoàn Tiến Cường, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy kiêm Giám đốc Ban QLDA Thủy điện 4, kể từ ngày 01/9/2017.


  • 31/07/2017 01:38
  • Nguồn: Ban Tổ chức & Nhân sự EVN