Ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa Trung tâm Thông tin Điện lực

Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vừa có Quyết định số 257/QĐ-EVNEIC về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa Trung tâm Thông tin Điện lực.

Quy tắc ứng xử văn hoá Trung tâm Thông tin Điện lực

Quy tắc ứng xử văn hoá Trung tâm Thông tin Điện lực là tài liệu triển khai văn hoá Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC), nhằm mục đích hoàn thiện các quy định về hành vi của cán bộ nhân viên trong giao tiếp, thực thi các nhiệm vụ chuyên môn, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, độc giả, và cộng đồng xã hội.

Quy tắc ứng xử văn hóa này cũng nhằm hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của cán bộ nhân viên đến những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, sáng tạo, công bằng, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của Trung tâm Thông tin Điện lực nói riêng và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.

Mặt khác, tác phong, lối sống, tinh thần làm việc của từng cán bộ, nhân viên Trung tâm thể hiện được hệ giá trị cốt lõi “Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm” sẽ làm tô đậm thêm nét đặc trưng văn hóa EVNEIC.

Quy tắc ứng xử văn hoá Trung tâm Thông tin Điện lực được xây dựng gồm 2 phần chính là các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử của EVN/EVNEIC và các nghi thức ứng xử với 38 điều quy định được đưa ra trên các lĩnh vực như: Thực thi các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; các quy tắc ứng xử chung; văn hóa ứng xử làm việc nội bộ; ứng xử với cơ quan cấp trên và các đơn vị trong EVN; ứng xử với độc giả và đối tác; ứng xử với gia đình, cộng đồng xã hội và với môi trường...

Bộ Quy tắc ứng xử được xây dựng trên các nguyên tắc: tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc và Văn hóa EVN; dễ hiểu, dễ thực hiện và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên Trung tâm và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Chi tiết Quy tắc ứng xử văn hoá Trung tâm Thông tin Điện lực tại đây.


  • 27/09/2023 09:22
  • T.Huyền
  • 3576