Hướng dẫn trẻ em sơ tán an toàn khi có thảm họa kép (Nguồn: Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai)