Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 9/2015

Bổ nhiệm:

- Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Điện lực từ 16/9/2015, thay ông Đặng Hoàng An, Tổng biên tập Tạp chí Điện lực nhận nhiệm vụ công tác khác.

- Bà Nghiêm Anh Tú, Trưởng phòng Tạp chí - Web, Trung tâm Thông tin Điện lực, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Điện lực, từ ngày 01/09/2015.

- Ông Vũ Văn Tinh, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Thủy điện Tuyên Quang, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, từ ngày 01/09/2015.

- Ông Lê Khắc Hưng, Trưởng phòng Giao dịch thị trường, Công ty Mua bán điện, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Mua bán điện, từ ngày 01/10/2015.

- Ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn Huội Quảng, Ban Quản lý dự án Thủy điện 1, giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện 1, kể từ ngày 01/10/2015.

- Ông Đào Tuấn Chung, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Ban Quản lý dự án Thủy điện 1, giữ chức vụ Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Thủy điện 1, kể từ ngày 01/10/2015


  • 30/09/2015 10:37
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét