Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 6/2015

Bổ nhiệm: 

- Ông Ngô Sơn Hải, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, từ ngày 1/7/2015.

- Ông Cao Quang Quỳnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn, giữ chức vụ Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn, từ ngày 16/6/2015.

- Ông Bùi Lê Cường, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh Tòa nhà EVN, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh Tòa nhà EVN, từ ngày 16/6/2015.

- Ông Lê Văn Thảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Ban Quản lý dự án Thủy điện 1, giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện 1, từ ngày 16/6/2015.


  • 30/06/2015 09:55
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét