Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 6/2013

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng thành viên Tập đoàn, giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia từ ngày 1/6/2013.

- Ông Lê Quang Long, Chánh Văn phòng Tập đoàn, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn từ ngày 1/6/2013.

Bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Khiêm, Nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc EVNTelecom, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tập đoàn từ 1/6/2013.

- Ông Ngô Phú Cường, Nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc EVNTelecom, giữ chức Kế toán trưởng Trung tâm Công nghệ Thông tin Tập đoàn từ 1/6/2013.

 


  • 02/06/2013 09:26
  • Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét