Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 5/2013

Điều động và bổ nhiệm:

1. Ông Cao Đạt Khoa – Phó trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn giữ chức Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn Tập đoàn từ ngày 16/5/2013.

2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn giữ chức Phó trưởng ban Quản lý đầu tư vốn Tập đoàn từ ngày 16/5/2013.

3. Bà Trịnh Thúy Quỳnh – Phó trưởng ban Tổng hợp, Hội đồng thành viên Tập đoàn giữ chức Phó trưởng ban Quản lý vốn đầu tư Tập đoàn từ ngày 16/5/2013.

4. Ông Đại Ngọc Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Thác Bà giữ chức Phó trưởng ban, phụ trách ban An toàn Tập đoàn từ ngày 16/5/2013.


  • 16/05/2013 09:16
  • Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét