Dự báo thủy văn tháng các sông Bắc Bộ

1. Tóm tắt tình hình thủy văn tháng 4 năm 2016

Cuối tháng 4, trên các sông thượng lưu thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình là Thao, sông Lô, sông Thương, Lục Nam và sông Kỳ Cùng đã xuất hiện một đợt nước lên với biên độ từ 1,5m đến 3m. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm trong nửa đầu tháng 4, sau đó xuống chậm từ 18/4 do điều tiết của hồ chứa thượng lưu, cuối tháng tại Hà Nội có một đợt nước lên 1,5m vào ngày 25/4.

Mực nước hạ lưu sông Thái Bình trong tháng 4 biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều.

Tình hình dòng chảy trong tháng 04 trên các sông chính so với mức trung bình nhiều năm (TBNN) cụ thể như sau: dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN là 300% (do điều tiết phát điện của hồ chứa Sơn La); lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái lớn hơn TBNN là 10%; dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang và hạ du sông Hồng tại Hà Nội nhỏ hơn TBNN lần lượt là 7% và 31%.

 

        Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 4 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 1)

 

Bảng 1: Đặc trưng mực nước, lưu lượng tháng 4/2016

                                                                                                   Đơn vị: H cm; Q m3/s

Sông

Trạm

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

TBNN

So với TBNN

Đà

Hồ Hòa Bình (Q)

2790

10

1589

397

>300%

Thao

     Yên Bái   (H)

2915

2450

2563

2550

+13cm

                      (Q)

1560

106

285

259

>10%

Tuyên Quang (H)

1763

1501

1590

1605

-15cm

                    (Q)

966

74

270

290

<7%

Hồng

      Hà Nội   (H)

280

148

205

275

-70cm

                    (Q)

2360

1080

1610

2310

<31%

Thái Bình

     Phả Lại   (H)

148

25

83

80

+3cm

 

2. Dự báo tình hình thủy văn tháng 5 năm 2016

Trong tháng 5, trên các sông thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, lũ tiểu mãn có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, muộn hơn so với quy luật chung theo thống kê TBNN. 

 Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng điều tiết hồ chứa thượng lưu, thủy triều và dao động từ 1,7m đến 4,0m.

Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại chịu tác động mạnh của thủy triều và có khả năng dao động ở mức 0,35m đến 2,0m. 

Tình hình dòng chảy tháng 05 trên các sông Đà, hạ lưu sông Hồng có khả năng lớn hơn mức TBNN từ 50% – 60%. Dòng chảy trên các sông Lô và sông Hồng có khả năng nhỏ hơn TBNN từ 15% - 20%.

Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 5 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 2)

Bảng 2: Đặc trưng dự báo mực nước, lưu lượng tháng 5/2016

Đơn vị: H cm; Q m3/s

 

 

Trạm

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

TBNN

So với TBNN

Đà

Hồ Hòa Bình (*)

3000

50

1600

784

>104%

Thao

Yên Bái    (H)

2900

2570

2650

2600

+50cm

Tuyên Quang (H)

1900

1540

1680

1696

-16cm

Hồng

Hà Nội    (H)

400

170

300

360

-60cm

 Thái Bình

Phả Lại (H)

200

35

100

125

-25cm

 

 


  • 01/05/2016 09:30
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương